การร้องเรียน

ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภคที่ได้รับความนิยม

จากสถิติของปี พ.ศ. 2560 เรื่องที่มีการแจ้งร้องเรียนเข้ามาทางสายด่วนของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มากที่สุด ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนมีนาคม เป็นอันดับ 1-3 นั่นคือเรื่องจิปาถะทั่วไป ยานพาหนะ เรื่องการให้บริการทั่วไป ถ้าไม่นับเรื่องจิปาถะทั่วไป ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาเรื่องการเดินทาง คือปัญหาใหญ่สุดของผู้คน โดยทางศูนย์ราชการของถนนแจ้งวัฒนะ คือหนึ่งในศูนย์ให้บริการที่ผู้คนเข้ามาร้องเรียนเรื่องต่างๆมากที่สุด ในส่วนของผู้บริโภค จึงอาจนับว่า การร้องเรียนเรื่องทั่วไป และงานด้านบริการ ซึ่งครอบคลุมไปแทบจะทั่วทุกด้าน คือส่วนที่ผู้คนเข้ามาร้องเรียนอยู่เป็นประจำ สำหรับที่มาของหน่วยงานนี้ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2512 โดยเจ้าหน้าที่ของสหพันธ์องค์การผู้บริโภคระหว่างประเทศ จัดว่าเป็นองค์การอิสระไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง เริ่มจัดตั้งโดยสมาคมผู้บริโภคของประเทศต่างๆมารวมตัวกัน มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่ในช่วงแรกที่ประเทศไทยยังไม่พร้อมที่จะจัดตั้งเท่าไรนัก ท้ายที่สุดจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการศึกษาปัญหาของผู้บริโภค ใช้ชื่อว่า กรรมการศึกษาและส่งเสริมผู้บริโภค เริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2514 จากนั้นจึงพัฒนาการเรื่อยมา แล้วได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐด้วย ต่อมาใน พ.ศ.2522 จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคขึ้น และนำไปสู่การสนับสนุนของภาครัฐ พร้อมด้วยการจัดองค์กรของภาครัฐเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ยกร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค หลังจากผ่านการลงพระปรมาภิไธย ก็เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2522 เรื่อยมา เป็นต้นมา สำหรับช่องทางร้องทุกข์ต่างๆนั้น เปิดให้บริการในเวลาทำการของราชการทุกวัน ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 1 ฝั่งทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ อย่างไรก็ตาม สคบ. ยังคงเป็นหน่วยราชการที่มีระเบียบข้อบังคับ ดังนั้นการร้องเรียนขอความช่วยเหลือต่างๆ จึงยังคงติดขัดที่ระบบเอกสารที่มีขั้นตอน อาจทำให้ประชาชนรู้สึกวุ่นวายและล่าช้า ดังนั้นเพื่อให้การบริการครอบคลุมและเร่งด่วนมากขึ้น จึงมีการทำสายด่วนของ สคบ. ให้บริการในเวลาเดียวกัน เลขติดต่อ 1166 แต่การโทรเข้ามาร้องเรียนก็ยิ่งมีจำนวนมากทุกวัน ผู้ที่โทรเข้ามาต้องรออย่างน้อย 10-30 นาที ก็มีมาแล้ว ปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนให้ทันท่วงที จึงพัฒนาเป็นร้องเรียนทางออนไลน์ด้วย สำหรับสายด่วน สคบ. จะมีการคัดกรองเรื่องที่ประชาชนโทรเข้ามาร้องเรียน เพื่อให้บริการได้เพียงพอกับความต้องการ และคัดกรองให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องได้รับช่วงต่อไปได้ ถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนสำคัญมากหรือเรื่องเกี่ยวพันกับชีวิตและความเป็นความตาย ก็จะได้เลือกช่วยเหลือเป็นอันดับต้นๆ แล้วในด้านข้อกฎหมาย ...
Read More
drug

สาเหตุที่พบบ่อยมากที่สุดในการร้องเรียนของผู้บริโภค

  ทุกวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค  บางรายยังไม่รู้ถึงหลักในการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้อง   ยังคงซื้อสินค้าและบริการด้วยความ “ถูกใจ” มากกว่า “เข้าใจ”   ทำให้ถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคอยู่บ่อยครั้ง ปรากฏตามข่าวและสื่อโซเชียลต่างๆ  ซึ่งมีสาเหตุต่างๆในการร้องเรียนดังนี้ ร้องเรียนเกี่ยวกับอาหาร  เป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดของผู้บริโภค   ซึ่งมีหลายประเด็นในการร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็น  การนำอาหารหมดอายุมาจัดจำหน่าย  อาหารหมดอายุแต่แปะฉลากไม่ถูกต้อง  มีการโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับการขายอาหาร   เครื่องดื่มและอาหารไม่สะอาดไม่ได้มาตรฐาน  พบสิ่งแปลกปลอมในอาหาร ฉลากที่อยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน ร้องเรียนเกี่ยวยาและเครื่องสำอาง  สมัยนี้เครื่องสำอางรวมไปถึงยาอาหารเสริมแทบจะกลายเป็นปัจจัยที่ 5 ก็ว่าได้  การร้องเรียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยาและเครื่องสำอางมักจะเป็น  เครื่องสำอางไม่มีอย.  หรือปลอมแปลงอย.   การจ่ายยาของร้านขายยาไม่ถูกต้องหรือเกินขนาด เน้นผลกำไรมากกว่าสุขภาพของคนไข้   เครื่องสำอางผสมสารปรอทหรือสารที่มีอันตรายต่อผิวพรรณเกินปริมาณที่กำหนด ร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวกับข้อสัญญา  นักธุรกิจเมื่อตกลงซื้อขายบางรายสัญญามีความไม่เป็นธรรมหรือให้ผลประโยชน์ต่ออีกฝ่ายมากกว่า หรือไม่ได้ทำสัญญาเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดก็จำเป็นต้องมีการร้องเรียนกันเกี่ยวกับข้อสัญญาดังกล่าวเกิดขึ้น  ก็จำต้องมาไกล่เกลี่ยกันให้ได้ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย แต่หากไกล่เกลี่ยไม่ได้ก็จำเป็นต้องมีทนายฟ้องร้องกันทางศาลต่อไป ร้องเรียนเกี่ยวกับการโฆษณา  ทุกวันนี้การใช้ข้อความเพื่อให้มีการชวนเชื่อหรือโน้มน้าวใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของตนกลายเป็นสิ่งจำเป็นในธุรกิจสูงมาก  เพราะคู่แข่งทางการตลาดและธุรกิจสมัยนี้มีเยอะและแข่งกันดุเดือด  การแสดงถึงภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการในทางที่ดูแพงหรือสวยหรูและน่าซื้อ หรือแม้กระทั่งโปรโมชั่นกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ลดแลกแจกแถมก็จัดเป็นการโฆษณาอย่างหนึ่งเช่นกัน  ทั้งหมดนี้สามารถกระทำได้เพียงแต่ต้องอยู่ภายใต้ความจริง เพราะหากโฆษณาแต่ทำไม่ได้ ก็จะเข้าค่ายโฆษณาเกินจริง  อันเป็นที่มาของการร้องเรียนที่พบเจอกันอยู่มากในปัจจุบัน  เข้าค่ายหลอกลวงกันจริงๆ ร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการทั่วไป  จัดเป็นอันดับท้ายๆ ของการร้องเรียน  เพราะสินค้าและบริการทั่วไปก็มักจะมีความชัดเจนในการซื้อขายอยู่แล้ว  แต่ก็ยังมีบางรายอาศัยความไม่รู้ของผู้บริโภคเข้ามาทำผลประโยชน์โดยมิชอบ แต่เมื่อมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นก็นำมาสู่การร้องเรียนกันภายหลัง เรื่องทั้งหมดดังที่กล่าวมา  เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้เห็นบ่อยๆในสังคม  สำนักงานคณะกรรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ  เร่งให้ความรู้แก่ประชาชน  และร่วมป้องกันและปราบปรามผู้ละเมิดสิทธิผู้บริโภคอยู่เสมอ เพื่อลดการเอาเปรียบที่เกิดขึ้นและให้เท่าทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ...
Read More
1556

หน้าที่สำคัญของศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค

ทุกวันนี้มีข่าวสินค้าและบริการที่ไม่ได้มาตรฐานอยู่มาก  ไม่คุ้มกับเงินที่ประชาชนได้ตัดสินใจจ่ายลงไป  ซึ่งสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม  เพื่อป้องกันสิทธิ์อันเกิดจากปัญหาดังกล่าว ประชาชนสามารถร้องเรียนปัญหาที่ตนเดือดร้อนได้กับ “สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” หรือเรียกกันบ่อยๆ ในสังคมว่า “สคบ.”  ซึ่งมีหน้าที่หลักๆดังนี้ รับปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค  จัดเป็นหน้าที่หลักและสำคัญที่สุด  ปัจจุบันมีผู้เสียหายจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุปโภคบริโภคต่างๆ  หากผู้บริโภคได้รับการเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับอันตรายจากสินค้าและบริการ ก็สามารถร้องเรียนมาได้หลายช่องทาง         ไม่ว่าจะเป็น การส่งจดหมายมาที่ “สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทำเนียบรัฐบาล ตู้ป.ณ. 99 กรุงเทพฯ 10300” หรือเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ด้วนตนเองก็ได้  นอกจากนี้ยังร้องเรียนสายด่วน 1166 ทั้งปัญหาของตนเองหรือของผู้เกี่ยวข้องเช่นเพื่อนบ้าน ก็สามารถช่วยสอดส่องและร้องเรียนได้เช่นกัน จัดการตรวจสอบและเฝ้าระวังพฤติกรรมอันตรายของผู้ประกอบการ  หากพบว่าธุรกิจใดหรือผู้ประกอบการรายใดมีแนวโน้มจะสร้างความเสียหายหรือมีพฤติกรรมอันตรายที่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิผู้บริโภค   ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยไปติดตามและสอดส่องตามสมควร  เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยในการซื้อขายสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค  นอกจากนี้ยังจับตามองถึงวิธีการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายว่ามีความเกินจริงมากน้อยเพียงไร  แม้ว่าผู้บริโภคอาจจะไม่รู้ถึงข้อมูลกลไกต่างๆของภาวะตลาด  แต่ก็สมควรได้ทราบถึงคุณภาพและราคาอย่างถูกต้องและชัดเจน  หน่วยงานสคบ.จึงเข้าไปทดสอบการดำเนินการของธุรกิจดังกล่าวในบางโอกาส  เพื่อให้เกิดเป็นธรรมสูงสุดในสังคม ดำเนินการศึกษาและวิจัยปัญหาของผู้บริโภค   นอกจากการป้องกันและปราบปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภคแล้ว  หน้าที่อีกประการคือการร่วมกันกับสถาบันเพื่อการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสร้างข้อมูลที่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันและตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างแท้จริง  ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด สนับสนุนการสร้างการศึกษาให้แก่ประชาชน   ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่า ประชาชนคนไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในการรักษาสิทธิของตัวเอง  และโดนเอารัดเอาเปรียบทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวอยู่บ่อยๆ  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่สคบ. จะจัดการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค  รวมถึงอันตรายเกี่ยวกับสินค้าและบริการในบางรายการ  รวมถึงวิธีป้องกัน หลีกเลี่ยง และจัดการคุ้มครองตนเองได้อย่างเหมาะสมให้กับประชาชนในทุกระดับ เผยแพร่สื่อและรณรงค์ด้านวิชาการ   การกระจายข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับกฎหมายด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆของประชาชนถือเป็นสิ่งจำเป็น  เพื่อสร้างนิสัยที่ดีในการรักษาและดูแลสุขภาพตัวเองจากสินค้าและบริการ  เพื่อสรรสร้างการตัดสินใจในการใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม   เช่น  การแจกแนวคิดการเลือกบริโภค  การเลือกใช้บริการได้อย่างคุ้มค่า ฯลฯ หากไม่มีหน่วยงาน “สคบ.” แล้วงานทั้งหมดที่กล่าวมาคงไม่เกิดขึ้น และประชาชนอย่างเราคงต้องทนอยู่ในภาวะไม่เป็นธรรม  ดังนั้นการสร้างความรู้ให้ตนเองและเผยแพร่ให้กับคนรอบข้าง  รวมถึงรักษาไว้ซึ่งอุดมการณ์ในการมีอยู่ของศูนย์รับร้องเรียนผู้บริโภคจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเช่นกัน ...
Read More

สิทธิผู้บริโภคตามกฎหมายที่ประชาชนพึงรู้

กฎหมายช่วยอะไรไม่ได้  หรือเราไม่รู้ว่ามีกฎหมายอะไรที่คุ้มครองเราบ้าง?  การมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคเปรียบเสมือนโล่ห์คุ้มกันภัยจากการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการที่ไม่เป็นธรรม  ทุกวันนี้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  ที่มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมในปีพ.ศ. 2541 ได้ให้ความคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของประชาชนไว้ 5 ประการ ดังนี้ สิทธิในการได้รับความปลอดภัยจากสินค้าและบริการ   เพราะทุกวันนี้มีการแข่งขันทางการตลาดและลดต้นทุนในการผลิต  เพื่อให้ผลกำไรมากๆ ย่อมส่งผลต่อความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ดังนั้นเพื่อสร้างมาตฐานในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย กฎหมายจึงกำหนดเป็นสิทธิเบื้องต้นในการให้ผู้ประกอบการ เน้นและใส่ใจในเรื่องของความสะอาดและปลอดภัยเป็นสำคัญ  ในปัจจุบันมี 2 องค์กรที่ดูแลสิทธิในด้านนี้ได้แก่ องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคและองค์กรอาหารและยานั่นเอง สิทธิในการได้รับข่าวสารและคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ  หลายครั้งที่ผู้ประกอบการมักจะบิดเบือนคำพูด ข้อความที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ  ทำให้การตัดสินใจในการซื้อสินค้าและบริการผิดพลาดอยู่บ่อย ๆ เช่นว่า ถ้าเรารู้เช่นนี้แล้วเราคงไม่ซื้อ  ฯลฯ  ด้วยเทคนิคแยบยลต่างๆเช่น การให้ข้อมูลด้วยคำพูดตีความได้สองความหมาย หรือใช้ตัวหนังสือบนใบปลิวประชาสัมพันธ์ด้วยขนาดเล็กแทบมองไม่เห็น เหล่านี้ก็สร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคมานักต่อนัก  ดังนั้นกฎหมายจึงกำหนดสิทธิให้ผู้บริโภคต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในเรื่องที่เป็นสำคัญใน  ด้านราคา  หมายถึง  ราคาต่อหน่วยสินค้า  ข้อมูลนั้นรวมถึงปริมาณที่บรรจุ การหีบห่อสมบูรณ์ดีหรือไม่   ด้านป้ายโภชนาการ หมายถึง  ข้อมูลสินค้าคืออะไร บริโภคอย่างไร มีคำเตือนเช่นไร ด้านอายุการใช้งาน  หมายถึง วันหมดอายุ วันผลิต ที่ต้องระบุให้ชัดเจนบนผลิตภัณฑ์ สิทธิในการมีอิสระที่จะเลือกสินค้าและบริการ  โดยต้องให้ความรู้ในการประเมินสินค้าและบริการสำหรับเทคโนโลยีที่ยุ่งยากให้ชัดเจน เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา หากมีการร่างสัญญาต่อกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ  ก็ย่อมต้องได้รับความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย  เป็นไปตามกฎหมายเรื่องสัญญา สิทธิอันพึงได้รับการพิจารณาและชดใช้ความเสียหาย  หลักๆคือการสร้างกฎหมายออกมาเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคถือเป็นการป้องกันอย่างหนึ่ง  แต่หากมีความผิดพลาดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎหมาย ก็ต้องให้ผู้ประกอบการแก้ไขสิ่งผิดพลาดด้วยการชดเชยสินค้าหรือบริการที่เสียหาย ไป  ด้วยสิ่งใหม่ทดแทน  แต่หากผู้ประกอบยืนยันไม่ชดเชยความเสียหายดังกล่าวยอมร้องเรียนต่อกฎหมายให้มีการลงโทษต่อผู้ผลิตตามกฎหมายอาญา มีทั้งบทลงโทษแบบปรับและจำคุกนั่นเอง จะเป็นได้ว่าสิทธิเหล่านี้ล้วนมีจุดมุ่งหมายสร้างความเป็นธรรม  แต่ผู้ใช้กฎหมายก็ย่อมต้องรู้จักเรียนรู้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับตนเองด้วยเช่นกัน ...
Read More

ขั้นตอนในการร้องเรียนต่อสคบ.

เมื่อประชาชนโดนเอาเปรียบจากเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่ไร้ความเป็นธรรม และเน้นการสร้างผลกำไรเป็นสำคัญ  หลายรายถอดใจไม่ยอมเอาเรื่อง และยอมให้เป็นผู้ถูกกระทำเพราะคิดว่าตัวเองเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดา  แต่รู้ไม่ว่ากฎหมายได้ให้สิทธิ์กับประชาชนในการร้องเรียนความไม่เป็นธรรมดังกล่าวได้ง่ายๆ เพราะการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.ต้องทำที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำกรุงเทพมหานคร  หรือคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดในเขตพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่    โดยมีขั้นตอนดังนี้ การเตรียมเอกสารที่สำคัญได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพยานเอกสารที่สามารถเป็นหลักฐานสำคัญ  ไม่ว่าจะเป็น หนังสือสัญญา เอกสารโฆษณา ภาพถ่าย ฯลฯ นอกจากนี้สำหรับกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับบ้านและที่ดิน อาจจะต้องมีการเตรียมไปรษณียบัตร 1 แผ่น และอากรสแตมป์จำนวน 30 บาท กรอกแบบบันทึกร้องเรียนพร้อมแนบเอกสารที่เตรียมมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อย  หลังจากนั้นก็รอติดตามผลหากมีการดำเนินการล่าช้าก็สามารถร้องเรียนได้ด้วย ช่องทางอื่นๆในการติดต่อเพื่อร้องเรียนในเรื่องของสิทธิผู้บริโภคที่สะดวกกว่าการไปยื่นเรื่องด้วยตนเองก็คือ การโทรติดต่อสายด่วนโดยตรงเพื่อร้องทุกข์ call center :1166  หรือแจ้งทางไปรษณีย์ผ่านที่อยู่ ตู้ ป.ณ. 99 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ 10300  ก็สามารถทำได้ รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ตามหน้าเว็บไซต์อย่าง  Website: http://www.ocpb.go.th หรือส่งอีเมล์เข้าไปที่ consumer@ocpb.go.th ก็ได้ โดยทุกเรื่องราวของการร้องทุกข์จะถูกนำไปใช้พิจารณาและบังคับให้ความเป็นธรรมการประชาชนให้ถึงที่สุด  ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างทันสมัยในปัจจุบัน  และการบริหารจัดการของรัฐบาลให้ก้าวทันโลกดิจิตอลจะสร้างปรากฏการณ์ในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด ปัจจุบันการให้ประชาชนสามารถร้องทุกข์ได้อีกช่องทางนั่นก็คือ “ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ผ่านการโทรเข้ามาที่เบอร์ 1166” สามารถโทรมาเพื่อสอบถามขอคำปรึกษา หรือร้องเรียนเมื่อได้รับความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิ์จากผู้ประกอบการให้บริการหรือตัวผู้ผลิตสินค้าเอง   การบริหารจัดการศูนย์ดังกล่าวถูกแบ่งเป็นหลายฝ่าย  ทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล และฝ่ายเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาร้องทุกข์  รวมไปถึงฝ่ายทนายอาสาคอยทำหน้าที่แก้ไขความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายให้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เห็นหรือไม่ว่าปัจจุบันมีวิธีมากมายในการเข้าถึงหน่วยงานของรัฐในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค  ไม่จำเป็นต้องมีเงินมากหรือมีเส้นสายมากจึงจะได้รับความเป็นธรรม  เพียงแต่ต้องใช้ความกล้าและความเข้าใจในการลองเข้าไปปรึกษาหรือร้องเรียนในปัญหาที่ตนประสบเท่านั้น  ศูนย์รับร้องเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมยื่นมาเข้ามาช่วยเหลือประชาชนคนไทยด้วยกันอย่างแน่นอน ...
Read More

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงานที่คุ้มครองผู้บริโภค

ข่าวการหลอกลวงเกี่ยวกับสินค้าและบริการในปัจจุบัน  มีอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อโซเชียลต่างๆอยู่เสมอ  แต่ประชาชนส่วนใหญ่กลับไม่ค่อยให้ความสำคัญในการเรียกร้องสิทธิของผู้บริโภคมากเท่าที่ควร  เพราะขาดศรัทธาในระบบกฎหมายของบ้านเมืองบ้าง และยังขาดความรู้ความเข้าใจในอำนาจของศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค อย่าง “ หน่วยงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค “ หรือที่ประชาชนเรียกกันติดปากว่า “สคบ.” ประเทศไทยได้จัดตั้งหน่วยงานหนึ่งขึ้นมา เรียกสั้นๆ ว่า “สคบ.” ตามพ.ร.บ. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522 และมีการแก้ไขพ.ร.บ.ใหม่ในปี 2541  เพื่อป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการในสังคม  โดยได้คุ้มครองสิทธิพื้นฐานที่ผู้บริโภคพึงได้รับ  แต่ทั้งนี้การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนก็มีส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมให้มีความเป็นธรรมและสำคัญไม่น้อยกว่าการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล เพราะนอกจาก “สคบ.”แล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  และประชาชนควรจะเลือกร้องเรียนให้ตรงกับปัญหาของสินค้าและบริการที่ตนได้รับความไม่เป็นธรรมด้วย เพื่อประโยชน์ในการรักษาสิทธิให้เต็มประสิทธิภาพดังนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  คุ้มครองตั้งแต่สินค้าจำพวก  อาหาร วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง รวมไปถึงยารักษาโรค  ตลอดจนเครื่องมือแพทย์ วัตถุเสพติดให้โทษ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และปลอดภัยกับประชาชนมากที่สุด หากมีปัญหาความไม่ธรรมจากสินค้าดังกล่าว สามารถร้องเรียนได้กับหน่วยงานนี้ กรมอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข  การบริการที่ถูกหลักโภชนาการ หรือมาตรฐานด้านโภชนาการในแง่วิชาการต่างๆ สามารถหาข้อมูลหลักได้จากกรมอนามัยนี้ กรมการค้าภายใน  มีหน้าที่ควบคุมดูแลการส่งออก-นำเข้าสินค้าให้เป็นไปตามกฎหมาย หากพบว่าถูกเอาเปรียบจากการค้า สามารถร้องเรียนได้กับหน่วยงานกรมการค้าภายใน กรมที่ดิน  ดูแลสอดส่องปัญหาเกี่ยวกับการโอนซื้อขายที่ดิน  รวมถึงสัญญาจะซื้อจะขาย  และการปลอมแปลงเอกสารต่างๆ  สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเอกสารที่ดินได้ที่กรมนี้ สำนักงานมาตรฐานในการผลิตภัณฑ์อุตสากรรม  หรือสินค้าที่มี “มอก.” หากพบข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า สามารถร้องเรียนกับสำนักงานนี้ได้ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดูแลควบคุมสารเคมีในการทำการเกษตร และวัตถุอันตรายมีพิษต่างๆ เช่น ปุ๋ยเคมี คณะอนุกรมการคุ้มครองผู้บริโภค   จะมีอยู่ในทุกจังหวัดประจำการ คอยรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค และให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับประชาชนเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้มากที่สุด หากประชาชนมีความรู้และความเข้าใจในหน่วยงานเหล่านี้และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องในการร้องเรียนเพื่อเรียกร้องสิทธิอันชอบธรรมที่พึงได้รับจากความเสียหายอันเกิดจากสินค้าและบริการของผู้ประกอบการที่เอารัดเอาเปรียบได้  ก็นำมาซึ่งการรักษาสิทธิที่ถูกต้อง  ไม่มีการโต้เถียงหรือสร้างความรุนแรงจากความขัดแย้งดังกล่าวให้เกิดขึ้นในสังคมอีกต่อไป ...
Read More
house

ปัญหาผู้ซื้อบ้านโดนเอาเปรียบ สคบ. จะแก้ไขอย่างไร

สคบ.ได้รับเรื่องร้องเรียน บ้าน คอนโด ที่ไม่ได้คุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าหากปล่อยไว้ในอนาคตอาจจะไม่เป็นผู้ดีต่อผู้บริโภคแน่นอน โดยเล็งเห็นว่าต้องมีมาตรการแก้ไข หาวิธีป้องกันให้ถูกจุด โดยต้องแก้ไขจากต้นทางไม่ใช่ ไปแก้ไขที่ปลายเหตุ ปัญหาที่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะกุ้งนั้นมีราคาสูง ในเมื่อวางเงินดาวไปแล้ว กลับได้บ้านคุณภาพต่ำว่าราคาหรือบ้านที่ผิดไปจากแบบ ปัญหามักเกิดจาก 2 ปัจจัย เช่น 1.เกิดการแบบตั้งใจหรือใช้วัสดุที่ด้อยคุณมากเกินไป 2.เกิดจากการผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจกับผู้รับเหมา ทั้งหมดนี้ล้วนมีผลกระทบต่อผู้รับเหมาทั้งสิ้น ดังนั้นปัญหาต่างๆควรจะเข้ามาพูดคุยกันให้เข้าใจ ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนใหญ่ผู้ซื้อขาดความรู้ ไม่รอบครอบในเรื่อง เอกสารต่างๆ การดูสัญญา รวมถึงการเซ็นต์สัญญาในการซื้อขาย เพราะมั่นใจในการโฆษณามากเกินไป ...
Read More
car

สคบ.ควบคุมเต็นท์รถมือสอง ป้องกันการหลอกหลวง

            เต็นท์รถมือสอง ถูกเรื่องเรียกมากเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งประมานว่า ย้อมแมวเอามาขาย เอาเปรียบผู้ซื้อ จึงต้องออกกฎหมาย เพื่อเข้ามาควบคุมจัดการเรื่องนี้ และได้เปิดอบรม ปลุกจิตสำนึกให้กับผู้ประกอบการ เพิ่มความหน้าเชื่อถือให้กับธุรกิจนี้ ที่ผ่านมาปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับการซื้อรถนั้น ไม่สมกับราคากับตัวรถ ซึ่งคุณภาพคนละเรื่องกับที่บอกกับผู้ชื้อ ถือว่าเข้าข่ายถูกหลอกลวง สามารถแจ้งเรื่องกับ สคบ. ได้ ถือว่าเป็นการเอาเปรียบกับผู้บริโภค ที่ออกมาจัดการเรื่องนี้เพราะ ธุรกิจเต็นท์รถมือสองกำลังเป็นที่นิยม เนื่องจากผู้บริโถคไม่มีเงินพอที่จะไปผ่อนรถมือหนึ่ง ผู้ค้าจึงหันมาซื้อรถมือสองแทน เมื่อผู้ประกอบการทำผิด มีโทษตั้งแต่ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ...
Read More
Fitness

สคบ. เข้มงัดกฎหมาย จัดการเรื่อง ฟิตเนส เรื่องสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

สถานบริการฟิตเนส ได้ถูกสคบ.เพ่งเล็งเป็นพิเศษเนื่องจาก สถิติการร้องเรียนสูงมาก โดยต้องสำรวจที่ต่างๆถ้า ผิดจริง ต้องมีการคืนค่าสมัครเมมเบอร์ ถ้าไม่ทำตาม สคบ.จะดำเนินการขั้นตอนต่อไป เรื่องการจัดระเบียบสถานที่ออกกำลังกาย ที่เป็นธุรกิจ จะต้องเขียนข้อกำหนดให้ชัดเจน ผู้บริโภคต้องรู้เงื่อนไข ในสัญญามีดังนี้ ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดของพื้นที่ให้บริการ จำนวนอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก การแบ่งแยกประเภท และ การให้บริการเสริมอื่นๆ แจ้งรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน เช่น ค่าสมัครสมาชิก ค่าใช้จ่ายต่างๆที่นอกเหนือจากค่าสมัคร เงื่อนไขการชำระเงิน และ แจ้งวันหมดอายุ ผู้ประกอบการต้องระบุให้จัดเจนในเรื่อง เงื่อนไขการผิดสัญญาให้ละเอียด เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจการยกเลิกสัญญา แต่ก่อนจะยกเลิกสัญญาต้องแจ้งอย่างน้อย 30 วัน ตัวอย่างเช่น แคลิฟอร์เนีย ฟิตเนส ที่หลอกให้คนมาสมัครเป็น รายเดือน รายปี ตลอดชีพ แล้วค่อยๆปิดตัวหนีทีละ สาขาๆ ...
Read More
vallartaescapes

สคบ.เตือนระวังตกเป็นเหยื่อของธุรกิจขายตรง

รูปแบบการขายตรงนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น การขายประกัน การขายสินค้า ซึ่งเป็นการขายแบบ บุคคลกับบุคคล แต่ปัจจุบัน มีหลายบริษัทที่เปิดบริษัทหลอกให้ผู้อื่นมาร่วมลงทุนมีวลีว่า “การขายแบบแชร์ลูกโซ่ ซึ่งจะมีหัวหน้าทีมออกไปชวนให้คนอื่นมาซื้อสินค้าแล้วให้คนที่ชวนมา ไปหาลูกค้าเพิ่มเรื่อยๆแล้วกินค่าหัว ทำแบบนี้เรื่อยๆจนกลายเป็นเครือข่ายปิรามิด ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แล้ว คนที่เป็นหัวเครือข่ายไม่ต้องทำอะไรเลย อยู่ไปวันๆให้ลูกข่ายของตัวเอง ขายสินค้า แล้วจะเป็นอย่างนี้แบบไม่มีจบสิ้น บางคนก็ลงทุนเป็นแสนๆต่างก็พากันล้มก็มีเยอะ ยิ่งแย่ไปกว่านั้น บางบริษัทจำลองสินค้าหลอกๆ เพื่อให้คนที่สนใจมาสมัคร โดยไม่มีสินค้าจริงๆ ซึ่งจะได้เงินได้อย่างไร ก็คือเงินที่เราเห็นว่าได้ก็คือค่าหัวของคนที่เราชวนมานั้นเอง โดยถูกหลอกเข้ามาสมัครแล้วจะทำแบบนี้เป็นทอดๆ ดังนั้นถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ สามารถเข้ามาร้องเรียนที่ สคบ. ได้เลย ...
Read More