การกรอกแบบฟอร์มร้องเรียนระบบร้องทุกข์ที่ถูกต้อง

Formpic

Formpic

ปัจจุบันฐานะของผู้บริโภคเริ่มมีคุณค่ามากขึ้น หากเรารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริโภคอะไรก็ตาม ทั้งสินค้าและบริการ เราสามารถเข้าไปร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการตรวจสอบได้ด้วย หน่วยงานที่จะรับผิดชอบตรงนี้ก็คือ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค หากเราต้องการจะไปร้องเรียนผ่านกับมูลนิธินี้มีวิธีการอย่างไร กรอกอะไรบ้าง

ช่องทางการร้องเรียน

สำหรับการร้องเรียนในฐานะผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม จากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เราสามารถร้องเรียนได้ทั้งหมด 4 ช่องทางด้วยกัน หนึ่งร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ เราสามารถโทรเข้าไปที่เบอร์โดยตรงของมูลนิธิภายในเวลาราชการ วันจันทร์ถึงศุก เวลา 09.00-17.00 น. เมื่อเจ้าหน้าที่รับสายก็อธิบายข้อมูลได้เลย สอง ร้องเรียนผ่านระบบร้องทุกข์วิธีนี้เราจะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อเอามากรอกแล้วส่งไปทางออนไลน์ หรือ ส่งทางจดหมาย ส่งแฟ็กซ์ก็ได้ สามร้องเรียนผ่านระบบแฟนเพจ facebook เข้าไปที่แฟนเพจชื่อว่า fconsumerthai จากนั้นจะทักแชทหรือโพสต์เอาก็ตามสะดวก และวิธีที่สี่ร้องทุกข์ผ่านระบบออนไลน์ ใครสะดวกแบบไหนก็เลือกเอาได้เลย

วิธีการกรอกแบบฟอร์ม

หากเราต้องการร้องเรียน สิ่งที่สำคัญเลยก็คือการกรอกข้อมูล แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงสามารถตรวจสอบได้ หากข้อมูลเที่ยงตรงก็จะทำให้การตรวจสอบทำได้ง่ายมากขึ้น  สำหรับแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนจะแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนๆดังนี้ ส่วนแรกเป็นข้อมูลของผู้ร้องเรียน ด้านหนึ่งจะเป็นข้อมูลส่วนตัวอย่างชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ ระดับการศึกษา ทีนี้ตรงหัวเอกสารจะมีข้อมูลให้เราเลือกว่าจะส่งข้อมูลร้องเรียนในประเด็นอะไรแบ่งออกเป็นสามหัวข้อ หนึ่งขอคำปรึกษา สองร้องเรียน สามขอความช่วยเหลือด้านคดี กับช่องทางการร้องเรียนว่าเราจะไปด้วยตนเอง จดหมาย โทรศัพท์ เว็บไซต์ เลือกเอาได้ตามนั้น

ส่วนที่สองของข้อมูลจะเป็นการกรอกข้อมูลของผู้ร้องเรียนแทน (ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่สามารถร้องได้) ข้อมูลที่กรอกก็จะเหมือนกับส่วนแรกเป็นข้อมูลเบื้องต้นพื้นฐาน แต่จะมีคำถามว่า ร้องเรียนแทนด้วยสาเหตุใด และ มีความเกี่ยวข้องกับผู้ร้องเรียนอย่างไร

ส่วนที่สามเป็นจุดที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะว่าเราจะต้องกรอกข้อมูลเรื่องที่ต้องการร้องเรียน เริ่มจากการกรอกข้อมูลบริษัทห้างร้านที่เป็นคู่กรณี ก็จะเป็นชื่อ ที่อยู่ของห้างร้านนั้น ตรงนี้สำคัญที่ว่าเค้าเปิดช่องให้ร้องเรียนได้เยอะมากไม่เพียงแค่ห้างร้าน หากคู่กรณีเป็นร้านค้าในตลาด ตลาดนัด ตัวแทนขายตรง ตัวแทนจำนวน ขายออนไลน์บนแฟนเพจ อินตราแกรม ไลน์ เว็บไซต์ ขายทางโทรศัพท์ สามารถเอามากรอกเพื่อร้องเรียนได้หมด ส่วนที่สองข้อมูลตรงนี้จะเป็นการพูดถึงรายละเอียดของข้อขัดแย้งตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า บริการตรงนั้น การชำระเงิน รายชื่อสินค้าบริการที่ซื้อ จำนวนชิ้น จำนวนเงิน ราคาที่เสียไปทั้งหมด จะมีข้อมูลให้เรากรอกลงไปด้วยว่ามีการกรอกติดต่อสถานการณ์ติดต่อนั้นอย่างไร ติดต่อใครมาแล้วบ้าง วันที่ชื่อ เจ้าหน้าที่ ฯลฯ ข้อมูลตรงนี้มีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าจะเป็นการแสดงข้อมูลขั้นพื้นฐานของเราต่อเหตุการณ์ ทางมูลนิธิจะได้ตรวจสอบจากข้อมูลตรงนี้ได้ถูกต้อง หากกรอกครบและเป็นจริงทุกอย่างจะดี

เอกสารประกอบการร้องเรียน

การร้องเรียนนั้นไม่ได้จะใส่ข้อมูลอย่างเดียว เราต้องมีเอกสารหลักฐานแนบด้วยเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือของเอกสารหลักฐานที่เราเขียนไป เอกสารแนบมีอะไรบ้าง เริ่มจากสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้องเรียน และ ผู้ร้องแทน(กรณีมีผู้ร้องแทน) โฆษณาสินค้าที่ร้องเรียน ใบเสร็จรับเงิน บันทึกประจำวันหรือใบแจ้งความ ภาพถ่ายสินค้าหรือบริการที่ต้องการต้องเรียน หนังสือทักท้วง หรือ เอกสารหลักฐานอื่นที่ระบุได้

ส่วนที่ต้องการร้องเรียน

หลังจากกรอกทั้งหมดเอกสารจะให้เราเขียนว่าวัตถุประสงค์ที่เราต้องการร้องเรียนเป็นอย่างไร พร้อมกับรายละเอียดข้อเท็จจริงด้วย พอกรอกหมดแล้วก็สามารถส่งไปยังมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้ตามต้องการ