ประโยชน์ของศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภคที่ทุกคนควรรู้

Complaint Center

The consumer

ปัจจุบันนี้องค์การบริหารทางราชการได้มีการปรับเปลี่ยนไปมาก ได้เกิดองค์กรที่จะช่วยเหลือประชาชนในเรื่องต่างๆมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นด้านการบริการ หรือ ช่วยเหลือเวลาเกิดปัญหาได้ด้วย น่าเสียดายที่ประชาชนหลายคนอาจจะไม่รู้จักองค์กรเหล่านี้เท่าไร อีกหนึ่งองค์กรที่จะหยิบมาแนะนำกันก็คือ ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค หรือชื่อเต็มคือ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) องค์กรนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร ช่วยเหลือเราได้อย่างไรบ้าง มาดูกัน

ประวัติของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค

กว่าจะมาเป็นสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคได้นั้น ถือว่าต้องฟันฝ่ากันมาไม่น้อยทีเดียว เริ่มต้นจากยุคแรกย้อนกลับไปเมื่อ ปี พ.ศ. 2512 ตอนนั้นได้มีองค์การผู้บริโภคระหว่างประเทศ ได้เข้ามาเชิญชวนให้ไทยจัดตั้งองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อเป็นภาคีเครือข่ายระหว่างประเทศซึ่งกัน และกัน แต่ปรากฎว่าไม่สำเร็จไทยเราไม่สามารถจัดตั้งองค์กรดังกล่าวได้ จนกระทั่งพอจะเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ก็ในปี พ.ศ.2514 ปีนี้ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชื่อว่า คณะกรรมการศึกษา ส่งเสริมผู้บริโภค แต่ก็ไม่ยั่งยืนคณะกรรมการชุดดังกล่าวจบลงไปตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

กว่าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังต้องรอถึงยุครัฐบาล พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ท่านมีแนวคิดจัดทำเรื่องดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรม และยั่งยืนมากขึ้น จนนำไปสู่การร่างพระราชบัญญัติเรื่องดังกล่าว ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2522 หลังจากมีพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีการจัดตั้งองค์กรภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรีจนกลายเป็นสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคในที่สุด

หน้าที่ของ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค

สำหรับหน้าที่ของหน่วยงานนี้ภาพรวมจะเป็นการช่วยเหลือ คุ้มครอง รับแจ้งเหตุเกี่ยวกับผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นสินค้า หรือ บริการที่เกิดขึ้นภายในประเทศ สองพัฒนาระบบกลไก เครื่องมือเพื่อป้องกัน ควบคุม สินค้า และบริการในประเทศให้มีความปลอดภัย สามประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ์ของผู้บริโภคของตัวเอง

สำนักงานผู้บริโภค มีช่องทางการติดต่ออย่างไร

สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. เค้าจะมีบริการเปิดศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค อันนี้สำคัญมากเพราะว่าเราจะสามารถส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า และบริการที่เราพบเจอมาได้ เมื่อทาง สคบ. ได้รับเรื่องดังกล่าวก็จะดำเนินการตรวจสอบเพื่อแจ้งไปยังเจ้าของสินค้า  และบริการต่อไป ช่องทางการติดต่อสื่อสารนั้นก็จะมีการเขียนจดหมายไปยังตู้ ปณ. 99 กรุงเทพฯ 10300 ส่งต่งไปยังหน่วยงานด้วยตัวเอง หรือ หากต้องการความรวดเร็วขอแนะนำว่าโทรไปสายด่วน 1166 จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับโทรศัพท์อยู่

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า

นอกจากจะเปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์แล้ว อีกด้านหนึ่งทาง สคบ. จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบสินค้าบริการที่เกิดขึ้นในประเทศด้วย ยิ่งสินค้า บริการที่เกิดขึ้นใหม่จะมีกลุ่มเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบว่า สิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่โฆษณาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงหรือไม่หากพิสูจน์แล้วไม่เป็นจริง อาจจะต้องมีการตรวจสอบไปยังต้นทางนั้น

เผยแพร่การบริโภคที่ถูกต้อง

ผู้บริโภคอย่างเรามีสิทธิ์อะไรบ้าง หลายคนอาจจะสงสัยในจุดนี้ บางคนก็ทราบ บางคนก็ไม่ทราบ ทางสคบ.เลยจุดบริการช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์มากเรื่องหนึ่งนั่นก็คือ การศึกษาความรู้เกี่ยวกับสินค้า บริการใหม่ๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้เท่าทันต่อสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่เท่านั้น ยังมีการเผยแพร่เป็นผลงานทางด้านวิชาการเพื่อให้เราเข้าใจได้มากขึ้นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น เอกสาร บทความ ข่าว เหล่านี้ฟรีหมด เราสามารถเข้าไปติดตามเรื่องราวดีๆมีประโยชน์ได้ทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน

สคบ.ประสานงานกับหน่วยงานอื่น

อีกหนึ่งประโยชน์ ของ สคบ. ที่มีต่อผู้บริโภคนั่นก็คือ การประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานรัฐอื่นเพื่อกำหนดมาตรฐานสินค้า หรือบริการ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากการใช้สินค้า และบริการให้ได้มากที่สุดด้วย ประโยชน์เหล่านี้ทำให้ทราบว่า สคบ.เป็นหน่วยงานที่สำคัญมากต่อการบริโภคสินค้า และบริการที่มีมากมายในตลาดปัจจุบัน