ระบบการทำหน้าที่ของ ส.ค.บ

Officeman

ส.ค.บ มีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค ผู้ซึ่งได้รับความเดือดร้อน โดยมีสาเหตุมาจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อนำไปเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้บริโภคทุกที่ถูกเอาเปรียบจากสินค้าหรือบริการใด สามารถร้องเรียนมายัง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สายด่วนร้องทุกข์โทร. 1166

การร้องเรียน เป็นสิทธิที่ ผู้บริโภคพึงกระทำได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจได้สำนึกต่อการเอาเปรียบต่อผู้บริโภคได้บ้าง นอกจากนี้ข้อสำคัญ คือ เป็นการช่วย ส.ค.บ ได้ทราบถึงปัญหาของผู้บริโภคโดนตรงจะได้ลงมือดำเนินการช่วยเหลือได้เต็มที่

ระบบการทำหน้าที่ของ ส.ค.บ

ติดตามสอดส่องพฤติกรรมของผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งจัดให้มีการทดสอบ,พิสูจน์ไม่ว่าจะทั้งสินค้าหรือบริการใดๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค เนื่องจากในปัจจุบันมีการเสนอขายสินค้าหรือบริการในรูปต่างๆ ต่อผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก โดยการใช้วิธีและเทคนิคใหม่ๆทางการตลาด รวมทั้งการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย ปกติผู้บริโภคจำนวนมากไม่อาจทราบถึงข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับคุณภาพ,ราคาของสินค้ารวมถึงบริการนั้นได้อย่างถูกต้อง เพราะฉะนั้น สคบ.จึงมีบทบาทในการติดตามสอดส่องพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ  มีการทดสอบ,ตรวจพิสูจน์บ้าง เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมตามสมควร

สนับสนุน/ทำการศึกษาและวิจัยปัญหา

บางครั้ง ส.ค.บ ก็มีการร่วมกับสถาบันการศึกษาพร้อมหน่วยงานอื่นๆ เพื่อจะได้ดำเนินการช่วยเหลือ ผู้บริโภคให้ได้ตรงกับปัญหาและความต้องการ ตัวอย่างการดำเนินการที่ผ่านมา อาทิ การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาปราบศัตรูพืชรวมทั้งการสำรวจทัศนคติเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ในเรื่องของความปลอดภัยหรืออันตรายซึ่งอาจได้รับจากสินค้าหรือบริการ  ผู้บริโภคควรได้มีการเรียนรู้เพื่อมีความเข้าใจในปัญหา จะได้หาวิธีการป้องกัน,หลีกเลี่ยง เพื่อจะได้คุ้มครองตนเองในขั้นต้นก่อน เพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลการส่งเสริมรวมทั้งสนับสนุนให้มีการศึกษาแก่ผู้บริโภคจึงเป็นหน้าที่อันสำคัญ อันหนึ่งของ ส.ค.บ

ดำเนินการเผยแพร่วิชาการให้ความรู้แก่ผู้บริโภค

ให้ความรู้การศึกษาแก่ผู้บริโภค เพื่อสร้างนิสัยในการส่งเสริมพลานามัย ประหยัด รวมทั้งใช้ทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุด มีหน้าที่ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ ข้อเท็จจริง ทางด้านวิชาการในด้านต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ไม่ว่าจะทั้งทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อย่างสม่ำเสมอ เท่านั้นไม่พอยังมีเอกสาร บทความ ข่าวสาร จากส.ค.บ แจกฟรีแก่ผู้สนใจอีกด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมอย่างแรงกล้า ให้ผู้บริโภคทั้งหลายได้มีความรู้ระดับพื้นฐานของด้านต่างๆ อย่างกว้างขวาง ไม่ตกเป็นเหยื่อของสินค้าโฆษณาเกินจริง ตลอดจนบริการไม่เป็นธรรม ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการเผยแพร่ความรู้ของ ส.ค.บ นั้นส่วนใหญ่จะเสนอสาระความรู้มีประโยชน์ โดยการใช้ถ้อยคำรวมทั้งภาษาเข้าใจง่ายแต่แฝงความรู้ทางวิชาการอย่างอัดแน่นเอาไว้