ศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภคที่ได้รับความนิยม

จากสถิติของปี พ.ศ. 2560 เรื่องที่มีการแจ้งร้องเรียนเข้ามาทางสายด่วนของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มากที่สุด ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนมีนาคม เป็นอันดับ 1-3 นั่นคือเรื่องจิปาถะทั่วไป ยานพาหนะ เรื่องการให้บริการทั่วไป
ถ้าไม่นับเรื่องจิปาถะทั่วไป ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาเรื่องการเดินทาง คือปัญหาใหญ่สุดของผู้คน โดยทางศูนย์ราชการของถนนแจ้งวัฒนะ คือหนึ่งในศูนย์ให้บริการที่ผู้คนเข้ามาร้องเรียนเรื่องต่างๆมากที่สุด ในส่วนของผู้บริโภค จึงอาจนับว่า การร้องเรียนเรื่องทั่วไป และงานด้านบริการ ซึ่งครอบคลุมไปแทบจะทั่วทุกด้าน คือส่วนที่ผู้คนเข้ามาร้องเรียนอยู่เป็นประจำ
สำหรับที่มาของหน่วยงานนี้ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2512 โดยเจ้าหน้าที่ของสหพันธ์องค์การผู้บริโภคระหว่างประเทศ จัดว่าเป็นองค์การอิสระไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง เริ่มจัดตั้งโดยสมาคมผู้บริโภคของประเทศต่างๆมารวมตัวกัน มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่ในช่วงแรกที่ประเทศไทยยังไม่พร้อมที่จะจัดตั้งเท่าไรนัก ท้ายที่สุดจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการศึกษาปัญหาของผู้บริโภค ใช้ชื่อว่า กรรมการศึกษาและส่งเสริมผู้บริโภค เริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2514 จากนั้นจึงพัฒนาการเรื่อยมา แล้วได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐด้วย ต่อมาใน พ.ศ.2522 จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภคขึ้น และนำไปสู่การสนับสนุนของภาครัฐ พร้อมด้วยการจัดองค์กรของภาครัฐเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ยกร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค หลังจากผ่านการลงพระปรมาภิไธย ก็เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2522 เรื่อยมา เป็นต้นมา
สำหรับช่องทางร้องทุกข์ต่างๆนั้น เปิดให้บริการในเวลาทำการของราชการทุกวัน ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 1 ฝั่งทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ เริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
อย่างไรก็ตาม สคบ. ยังคงเป็นหน่วยราชการที่มีระเบียบข้อบังคับ ดังนั้นการร้องเรียนขอความช่วยเหลือต่างๆ จึงยังคงติดขัดที่ระบบเอกสารที่มีขั้นตอน อาจทำให้ประชาชนรู้สึกวุ่นวายและล่าช้า ดังนั้นเพื่อให้การบริการครอบคลุมและเร่งด่วนมากขึ้น จึงมีการทำสายด่วนของ สคบ. ให้บริการในเวลาเดียวกัน เลขติดต่อ 1166
แต่การโทรเข้ามาร้องเรียนก็ยิ่งมีจำนวนมากทุกวัน ผู้ที่โทรเข้ามาต้องรออย่างน้อย 10-30 นาที ก็มีมาแล้ว ปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้คนให้ทันท่วงที จึงพัฒนาเป็นร้องเรียนทางออนไลน์ด้วย
สำหรับสายด่วน สคบ. จะมีการคัดกรองเรื่องที่ประชาชนโทรเข้ามาร้องเรียน เพื่อให้บริการได้เพียงพอกับความต้องการ และคัดกรองให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องได้รับช่วงต่อไปได้ ถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนสำคัญมากหรือเรื่องเกี่ยวพันกับชีวิตและความเป็นความตาย ก็จะได้เลือกช่วยเหลือเป็นอันดับต้นๆ
แล้วในด้านข้อกฎหมาย ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ประชาชนนิยมโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลกันมาก ทั้งจากในกรุงเทพและต่างจังหวัด ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเป็นผู้ประสานงานต่อให้ด้วย