หน่วยงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค สคบ. มีหน้าที่อะไร

CPG

                    สคบ.เป็นหน่วยงานรัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และได้แก้ไข พ.ร.บ.ใหม่ในปี 2541 เพื่อทำหน้าที่ป้องกันสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคที่ถูกผู้ค้าเอาเปรียบ ตามมาตรา 4 ที่ได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง 5 ประการ มีดังนี้

  • สิทธิได้รับข่าวสารพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องที่พอเพียงเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
  • สิทธิผู้บริโภคมีความเป็นอิสระในการเลือกสินค้าและการบริการ
  • สิทธิผู้บริโภคจะได้รับความปลอดภัย ของการใช้สินค้าหรือบริการ
  • สิทธิผู้บริโภคต้องได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
  • สิทธิผู้บริโภคที่จะได้รับพิจารณาและได้เงินชดเชยกับความเสียหายที่จะได้รับ

ตัวอย่างสินค้า ที่สามารถแจ้งกับ สคบ. ได้แก่สินค้าที่เป็นอันตราย อาหารที่แอบใส่สารต่างๆ เช่น สีผสมอาหาร อาหารที่ไม่ได้คุณภาพ หรือ สินค้าที่ใช้แล้วไม่ปลอดภัย และ อีกอย่างคือ สินค้าที่ขายแบบราคาไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค อย่าง ขายสินค้าเกินราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับ ไม่แจ้งราคาการชายสินค้า สามารถร้องเรียนได้เลย