หน่วยงานอื่น

ร้องเรียนหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค

 

ปัญหา

หน่วยงาน

Website

1. เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอางค์ เครื่องมือแพทย์ วัตถุเสพติด วัตถุมีพิษ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://www.fda.moph.go.th
2. ถ้าเกิดไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านในการรักษาพยาบาลหรือบริการของแพทย์ สำนักงานแพทย์สภา http://www.tmc.or.th
3. เกี่ยวกับ บริการสถานพยาบาลเอกชน (คลีนิกลดความอ้วน โพลีคลีนิก โรงพยาบาลเอกชน) กองประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข http://mr-dhss.moph.go.th/home/
4. เกี่ยวกับ ราคาสินค้า การกักตุนสินค้า ไม่ติดป้ายราคา มาตราชั่ง ตวง วัด คุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น กรมการค้าภายใน http://www.dit.go.th
5. เกี่ยวกับ พานิชอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า http://www.dbd.go.th
6. เกี่ยวกับ การประกันภัยประเภทต่างๆ กรมการประกันภัย http://www.doi.go.th
7. เกี่ยวกับ คุณภาพและมาตราฐานของผลิตภัณฑ์ สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม http://www.tisi.go.th
8. เกี่ยวกับ สอบถาม ร้องเรียน การอนุญาตจัดสรรที่ดิน กองควบคุมธุรกิจที่ดิน กรมที่ดิน http://www.dol.moi.go.th
9. เกี่ยวกับ คดีด้านเศรษฐกิจ กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี http://www.ecotecpolice.com/
10. ด้านการท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจท่องเที่ยว http://home.touristpolice.net/
11. ด้านการขนส่งมวลชน ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ขนส่งมวลชน กรุงเทพฯ http://www.bmta.co.th/
กระทรวงคมนาคม http://portal.mot.go.th/
12. ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย http://www.dopa.go.th