หน้าที่สำคัญของศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค

1556

ทุกวันนี้มีข่าวสินค้าและบริการที่ไม่ได้มาตรฐานอยู่มาก  ไม่คุ้มกับเงินที่ประชาชนได้ตัดสินใจจ่ายลงไป  ซึ่งสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม  เพื่อป้องกันสิทธิ์อันเกิดจากปัญหาดังกล่าว ประชาชนสามารถร้องเรียนปัญหาที่ตนเดือดร้อนได้กับ “สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” หรือเรียกกันบ่อยๆ ในสังคมว่า “สคบ.”  ซึ่งมีหน้าที่หลักๆดังนี้

 

รับปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค  จัดเป็นหน้าที่หลักและสำคัญที่สุด  ปัจจุบันมีผู้เสียหายจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุปโภคบริโภคต่างๆ  หากผู้บริโภคได้รับการเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับอันตรายจากสินค้าและบริการ ก็สามารถร้องเรียนมาได้หลายช่องทาง         ไม่ว่าจะเป็น การส่งจดหมายมาที่ “สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทำเนียบรัฐบาล ตู้ป.ณ. 99 กรุงเทพฯ 10300” หรือเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ด้วนตนเองก็ได้  นอกจากนี้ยังร้องเรียนสายด่วน 1166 ทั้งปัญหาของตนเองหรือของผู้เกี่ยวข้องเช่นเพื่อนบ้าน ก็สามารถช่วยสอดส่องและร้องเรียนได้เช่นกัน

 

จัดการตรวจสอบและเฝ้าระวังพฤติกรรมอันตรายของผู้ประกอบการ  หากพบว่าธุรกิจใดหรือผู้ประกอบการรายใดมีแนวโน้มจะสร้างความเสียหายหรือมีพฤติกรรมอันตรายที่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิผู้บริโภค   ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยไปติดตามและสอดส่องตามสมควร  เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยในการซื้อขายสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค  นอกจากนี้ยังจับตามองถึงวิธีการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายว่ามีความเกินจริงมากน้อยเพียงไร  แม้ว่าผู้บริโภคอาจจะไม่รู้ถึงข้อมูลกลไกต่างๆของภาวะตลาด  แต่ก็สมควรได้ทราบถึงคุณภาพและราคาอย่างถูกต้องและชัดเจน  หน่วยงานสคบ.จึงเข้าไปทดสอบการดำเนินการของธุรกิจดังกล่าวในบางโอกาส  เพื่อให้เกิดเป็นธรรมสูงสุดในสังคม

 

ดำเนินการศึกษาและวิจัยปัญหาของผู้บริโภค   นอกจากการป้องกันและปราบปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภคแล้ว  หน้าที่อีกประการคือการร่วมกันกับสถาบันเพื่อการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสร้างข้อมูลที่ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันและตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้อย่างแท้จริง  ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด

 

สนับสนุนการสร้างการศึกษาให้แก่ประชาชน   ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่า ประชาชนคนไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในการรักษาสิทธิของตัวเอง  และโดนเอารัดเอาเปรียบทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวอยู่บ่อยๆ  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่สคบ. จะจัดการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค  รวมถึงอันตรายเกี่ยวกับสินค้าและบริการในบางรายการ  รวมถึงวิธีป้องกัน หลีกเลี่ยง และจัดการคุ้มครองตนเองได้อย่างเหมาะสมให้กับประชาชนในทุกระดับ

เผยแพร่สื่อและรณรงค์ด้านวิชาการ   การกระจายข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับกฎหมายด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆของประชาชนถือเป็นสิ่งจำเป็น  เพื่อสร้างนิสัยที่ดีในการรักษาและดูแลสุขภาพตัวเองจากสินค้าและบริการ  เพื่อสรรสร้างการตัดสินใจในการใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสม   เช่น  การแจกแนวคิดการเลือกบริโภค  การเลือกใช้บริการได้อย่างคุ้มค่า ฯลฯ

appeal

 

หากไม่มีหน่วยงาน “สคบ.” แล้วงานทั้งหมดที่กล่าวมาคงไม่เกิดขึ้น และประชาชนอย่างเราคงต้องทนอยู่ในภาวะไม่เป็นธรรม  ดังนั้นการสร้างความรู้ให้ตนเองและเผยแพร่ให้กับคนรอบข้าง  รวมถึงรักษาไว้ซึ่งอุดมการณ์ในการมีอยู่ของศูนย์รับร้องเรียนผู้บริโภคจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเช่นกัน