องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศมีหน้าที่อะไรบ้าง

Protection_Agency

ผู้บริโภคถือเป็นบุคคลที่ควรได้รับการคุ้มครองอย่างมาก ส่วนหนึ่งเพราะบางทีผู้บริโภคเหล่านี้ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าสิ่งที่พวกเขาได้บริโภคไปมีต้นกำเนิดจากอะไร ใช้สารเคมีในการผลิตที่เป็นอันตรายต่อร่างกายร่วมด้วยมากน้อยแค่ไหน หรือราคาสินค้าต่างๆ มีความเป็นธรรม ไม่เป็นธรรม อันนี้คือสิ่งพื้นฐานที่ผู้บริโภคทุกคนพึงได้รับ แต่การบริโภคมันไม่ได้แค่เกิดขึ้นในประเทศของตนเองเพียงอย่างเดียวแต่มันยังเกิดขึ้นได้ในประเทศอื่นๆ ด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศจึงเป็นกลุ่มคนสำคัญในการให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภคมากที่สุด ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อขององค์กร ผู้ผลิต หรือผู้ขาย

รู้จักองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศพร้อมหน้าที่ที่ทำ

องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศ เป็นกลุ่มองค์กรอิสระมีหน้าที่หลักคือเรื่องของการทำงานเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภค ทำหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคทั่วโลกเลยไม่นับเฉพาะที่ใดที่หนึ่งแบบไม่มีการแสวงหาผลกำไร ประเทศสมาชิกที่เป็นเครือข่ายขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศประกอบไปด้วย 115 ประเทศ องค์กรดังกล่าวก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 1960 เพื่อให้ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายในการบริโภคสินค้าหรือบริการ พูดง่ายๆ คือ คุ้มครองให้ปลอดภัยจากสินค้าหรือบริการที่ไม่ดีนั่นเอง

วิสัยทัศน์ขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศ คือ hawaii shirt เป็นองค์กรช่วยพิทักษ์สิทธิของผุ้บริโภคทุกคน จุดมุ่งหมายขององค์กรมองว่าผู้บริโภคทุกคนต้องได้รับสินค้าหรือการบริการที่เกิดความเหมาะสม มีความปลดภัย ดังนั้นองค์กรจะดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดอย่างเหมาะสมนั่นเอง

สิทธิของผู้บริโภคจากคำจำกัดความขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศ

  • สิทธิที่เกิดความพึงพอใจด้านความต้องการพื้นฐาน เช่น การได้รับสินค้าหรือบริการที่จำเป็น ทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่มพอเหมาะกับการดำรงชีวิต ได้รับการบริการด้านสาธารณสุข มีโอกาสได้รับการศึกษา ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จากทางภาครัฐ
  • สิทธิที่ต้องได้รับความปลอดภัยจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ
  • สิทธิที่ต้องได้รับข้อมูลข่าวสาร โดยผู้บริโภคมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้งานสินค้าหรือบริการ
  • สิทธิที่ต้องได้เลือกบริโภคสินค้าหรือบริการ
  • สิทธิที่ต้องได้รับการรับฟังข้อมูลสินค้าหรือบริการเพื่อตัดสินใจก่อนเลือกซื้อ
  • สิทธิที่ต้องได้รับความเป็นธรรมจากการใช้สินค้าหรือบริการ
  • สิทธิที่ต้องได้รับการพิทักษ์สิทธิของตนเองจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ
  • สิทธิที่ต้องได้พักอาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดี

การทำงานขององค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศจะทำงานร่วมกันหลายประเทศ รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคทั้งโลก และยังทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆ อีกด้วย ถือว่าเป็นองค์กรที่น่าสนใจและควรมีเพื่อผู้บริโภคอย่างแท้จริงสำหรับองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างประเทศ