1556

หน้าที่สำคัญของศูนย์ร้องเรียนผู้บริโภค

March 27, 2017 admin 0

ทุกวันนี้มีข่าวสินค้าและบริการที่ไม่ได้มาตรฐานอยู่มาก  ไม่คุ้มกับเงินที่ประชาชนได้ตัดสินใจจ่ายลงไป  ซึ่งสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม  เพื่อป้องกันสิทธิ์อันเกิดจากปัญหาดังกล่าว ประชาชนสามารถร้องเรียนปัญหาที่ตนเดือดร้อนได้กับ “สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” หรือเรียกกันบ่อยๆ ในสังคมว่า “สคบ.”  ซึ่งมีหน้าที่หลักๆดังนี้   รับปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้บริโภค  จัดเป็นหน้าที่หลักและสำคัญที่สุด  ปัจจุบันมีผู้เสียหายจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุปโภคบริโภคต่างๆ  หากผู้บริโภคได้รับการเอารัดเอาเปรียบหรือได้รับอันตรายจากสินค้าและบริการ ก็สามารถร้องเรียนมาได้หลายช่องทาง         ไม่ว่าจะเป็น การส่งจดหมายมาที่ “สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทำเนียบรัฐบาล ตู้ป.ณ. 99 กรุงเทพฯ 10300” หรือเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ด้วนตนเองก็ได้  […]

สิทธิผู้บริโภคตามกฎหมายที่ประชาชนพึงรู้

March 14, 2017 admin 0

  กฎหมายช่วยอะไรไม่ได้  หรือเราไม่รู้ว่ามีกฎหมายอะไรที่คุ้มครองเราบ้าง?  การมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคเปรียบเสมือนโล่ห์คุ้มกันภัยจากการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการที่ไม่เป็นธรรม  ทุกวันนี้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522  ที่มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมในปีพ.ศ. 2541 ได้ให้ความคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคของประชาชนไว้ 5 ประการ ดังนี้ สิทธิในการได้รับความปลอดภัยจากสินค้าและบริการ   เพราะทุกวันนี้มีการแข่งขันทางการตลาดและลดต้นทุนในการผลิต  เพื่อให้ผลกำไรมากๆ ย่อมส่งผลต่อความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ดังนั้นเพื่อสร้างมาตฐานในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย กฎหมายจึงกำหนดเป็นสิทธิเบื้องต้นในการให้ผู้ประกอบการ เน้นและใส่ใจในเรื่องของความสะอาดและปลอดภัยเป็นสำคัญ  ในปัจจุบันมี 2 องค์กรที่ดูแลสิทธิในด้านนี้ได้แก่ องค์กรคุ้มครองผู้บริโภคและองค์กรอาหารและยานั่นเอง   […]