drug

สาเหตุที่พบบ่อยมากที่สุดในการร้องเรียนของผู้บริโภค

April 3, 2017 admin 0

  ทุกวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค  บางรายยังไม่รู้ถึงหลักในการเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้อง   ยังคงซื้อสินค้าและบริการด้วยความ “ถูกใจ” มากกว่า “เข้าใจ”   ทำให้ถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคอยู่บ่อยครั้ง ปรากฏตามข่าวและสื่อโซเชียลต่างๆ  ซึ่งมีสาเหตุต่างๆในการร้องเรียนดังนี้   ร้องเรียนเกี่ยวกับอาหาร  เป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดของผู้บริโภค   ซึ่งมีหลายประเด็นในการร้องเรียน ไม่ว่าจะเป็น  การนำอาหารหมดอายุมาจัดจำหน่าย  อาหารหมดอายุแต่แปะฉลากไม่ถูกต้อง  มีการโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับการขายอาหาร   เครื่องดื่มและอาหารไม่สะอาดไม่ได้มาตรฐาน  พบสิ่งแปลกปลอมในอาหาร ฉลากที่อยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน   ร้องเรียนเกี่ยวยาและเครื่องสำอาง  สมัยนี้เครื่องสำอางรวมไปถึงยาอาหารเสริมแทบจะกลายเป็นปัจจัยที่ 5 […]